سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یار درونی

قال الصادق علیه السلام:خداوند به وسیله پیشوایان هدایت ازخاندان پیامبرما دینش راآشکارساخت وبه وسیله ی ایشان راهش راروشن نمودوبه واسطه ی آنان چشمه های پنهان دانش خود راگشود.پس ازامت محمد ص هرکس که حق واجب امامش رابشناسد،مزه ی شیرین ایمانش رامیچشدوبه ارزش دلپذیری اسلام خودپی میببرد.

وقتی حق واجب امامش رااداکندیک اتفاقاتی برایش می افتد<بایدپیش بیایدتامابفهمیم>،
وقتی کسی تحت اشراف خاص وتوجه خاص امامش قرار می گیرد،شیرینی این توجه رامی فهمدوشیرینی این عنایت به کامش خوش می آید،ازاین شیرینی دلپذیری اسلامش رامی فهمد.
استادمطهری«ره»درکتاب ولایت ورهبری می فرمایند:اسلام یک پوسته داردویک هسته.کسانی که مسلمان می شوندفقط به پوسته ی دین می رسندوآنهایی که به ولایت دست پیدا می کنندبه هسته ی دین می رسند.
مهمترین نعمت الهی ولایت است،همه چیزبه نمازسنجیده می شود،نماز به ولایت.
امام علی«ع»می فرمایند:العروةُ الوثقی المودةُ آل محمد« ص» .
ما داخل چاهیم و می خواهیم ازاین چاه  بیرون بیاییم ،در چاه دنیا زندانی شدیم،باید رسن بیاندازند، یک عروة الوثقی بیاندازندو مارا ازچاه دنیابیرون بیاورند  و  تاآسمون ببرند،چه کسی؟؟یکی که راه آسمون رورفته باشه.
اثّاقلتم الی الارض أرضیتم بالحیوة الدنیا...
علی عین اللهِ،علی یداللهِ،علی اذن اللهِ...علی روولی الله کرده تا:
اللهُ ولی ُالذّین امنوایخرجُهُم من الظلماتِ الی النور..
حضرت خودشون می فرمایند:عروة الوثقی جزپیامبروآل پیامبر«ص»کسی نیست.
اون ریسمانی که می تواند آرزوها رامحقق کند،دلت رو شادکند،شیرینیِ طعمش را بچشی جزمحمدوآل محمد«ص»کسی نیست.
پیامبر«ص»خطاب به حضرت علی«ع» فرمودند:
یاعلی بعدازمن فتنه ای ایجادمی شود سخت ودشواروازپا درآورنده که درآن هرشخص مورداعتمادورازداری سقوط می کندواین درحالی است که شیعیان توپنجمین فرزندازهفتمین امام راگم می کنند،برای فقدان او اهل آسمان وزمین غمگین می شوند،چه بسیارمردان وزنان باایمانی که درهنگام غیبت اومتأسف وحسرت زده وحیرانند.
سپس آن حضرت فرمود:پدرومادرم فدای اوهم نام من،شبیه من وشبیه موسی بن عمران است،برای اوپیراهن هایی ازنوراست که ازشعاع قدس برافروخته است...
درنظربگیراینجا یک وجود ظلمانی که دنبال یه ذره نورمی گردد وآن طرف وجودی که خداطوری خلقش کرده که یتوقّدمن شعاع القدس...ازشعاع قدس برافروخته است.
مرحوم نخودکی که همه عمرشان رادرراه خدمت به خداوخلق خدا گذراندنددفترچه ای داشتند که تمام اذکارواعمالی که از کودکی انجام داده بودند در آن یادداشت کرده بودند،این دفتر رابه حاج سید علی رضوی که هم شأن خودشان بودندسپردند،بعدازمرگشان آقای رضوی نکته ای رابری همه کسانی که می خواهندسیروسلوکی داشته باشنداعلام می کنند.
ایشان می فرمایند:یک جمله آخردفترچه پیداکردم ،نوشته بودند:
ای کاش این اذکارواوراد وختومات رادرراه نزدیک شدن وتقرب به مولایم امام زمان <عج> انجام می دادم.
درحدیثی ازمکیال المکارم واردشده که :ازجمله اثرات دعابرای مولای ماعلیه السلام آن است که دعای آن بزرگوارشامل حال کسی می شود که برای آن حضرت دعا کند.
                          
                           ****** برای شادی قلب حضرت صاحب الزمان عج صلوات*******

نوشته شده در تاریخ جمعه 91 بهمن 27 توسط یار
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin